top of page

Privacybeleid atelier LUZ

 

 

Onze verantwoordelijkheid en de toepasselijkheid van dit privacybeleid
Wanneer het gaat om de verwerking van uw persoonsgegevens, zijn wij de zogeheten
‘verantwoordelijke’ in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming
(AVG). Dit wil zeggen dat wij beslissen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met
welk doel en op welke manier.
Wij zijn ervoor verantwoordelijk dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de
AVG, op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.
Dit privacybeleid is van toepassing op al onze diensten en overeenkomsten. Door gebruik
te maken van onze website of het sluiten van een overeenkomst, geeft u aan ons privacy
beleid te accepteren.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een
identificeerbare natuurlijke persoon.
Wij gebruiken en verwerken onder meer uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres,
bankgegevens, aankoopgeschiedenis en sporadisch data zoals trouw- of geboortedata.
We hebben deze gegevens nodig om contact met u op te nemen, om de met u
gemaakte afspraken uit te kunnen voeren en na te komen. Deze gegevens kunnen wij
ook gebruiken om u informatieve of commerciële berichten te sturen die verbandhouden
met onze onderneming. Bezoekt u onze website, dan kunnen wij mogelijk via cookies uw
surfgedrag monitoren. Ook gebruiken wij in onze winkel(s) permanent cameratoezicht om
diefstal tegengaan, maar ook om onze klanten en werknemers te beschermen. Meer
informatie hierover, treft u aan onder het volgende kopje.

 

Wat doen we met uw gegevens?

Uitvoeren overeenkomsten

Wij verwerken deze gegevens om bestellingen, reparaties of andere opdrachten uit te
kunnen voeren. We verstrekken deze gegevens ook aan anderen, wanneer dat nodig is
voor het uitvoeren van de overeenkomst. Denk aan een reparateur, leverancier of
bezorgdienst. Wij eisen van deze personen, dat zij zorgvuldig met deze gegevens omgaan
en énkel gebruiken voor het doel waarvoor wij deze aan hen beschikbaar stellen.

 

Camerabeelden

Ter bescherming van onze eigendommen en de veiligheid van onze klanten en
personeel, maken wij gebruik van zicht- en mogelijk onzichtbare beveiligingscamera’s. Bij
geconstateerde misstanden zullen wij deze beelden delen met politie, justitie en derden,
dit alles geheel – in lijn met de wet en regelgeving en de afspraken met de Autoriteit
Persoonsgegevens.

 

Nieuwsbrieven

Wij houden onze klanten en zij die daar toestemming voor hebben gegeven, graag op
de hoogte en kunnen de persoonsgegevens ook gebruiken voor het versturen van
(elektronisch) nieuwsbrieven.

 

Cookies

Onze website kan gebruikmaken van (externe) cookies. U zult (dan) gevraagd worden of
u deze wenst te accepteren of kan uw browser zo instellen dat deze cookies automatisch
accepteert of weigert. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer kunnen
worden geplaatst om ons of derden te helpen te analyseren hoe bezoekers onze site
gebruiken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website
kan worden overgebracht naar onze eigen servers of die van een derde partij, zoals
Google.

 

Beveiliging persoonsgegevens

Ook wij vinden het belangrijk dat uw gegevens veilig zijn, daarom zorgen wij voor
passende technische en organisatorische maatregelen om verlies, misbruik of diefstal van
uw persoonsgegevens te voorkomen. De gegevens zijn opgeslagen, beveiligd met een
wachtwoord en de personen die ermee werken zijn gebonden aan
geheimhouding(sverklaringen).

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de
verwerking, dit kan echter per situaties verschillen. Wij hanteren daarbij als redelijk
uitgangspunt de overeengekomen garantieperiode en/of de wettelijke bewaartermijnen.

 

Uw rechten

U heeft het recht op inzage in de persoonsgegevens die wij verwerken, het recht om deze
gegevens te corrigeren of te (laten) verwijderen. Ook heeft u het recht om ons te
verzoeken de digitale gegevens die wij verwerken over te dragen aan een door u
kenbaar te maken derde.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, kunt u een schriftelijk
inzageverzoek doen bij ons.

U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan:
Atelier LUZ
Betreft: Privacyrechten
Adres: Czaar Peterstraat 134D
1018PV Amsterdam

bottom of page